Voor de jeugd

Sport- en bewegen voor mensen met een beperking is erg in ontwikkeling zowel op landelijk als op provinciaal en lokaal niveau. Het verbeteren van de sport- en beweegmogelijkheden, verzorgen van de randvoorwaarden en het uitbrengen van persoonlijk advies met eventueel persoonlijke begeleiding naar de sportaanbieder behoort tot de mogelijkheden.

Het belangrijkste uitgangspunt is de persoon met zijn/haar mogelijkheden en wensen op het gebied van sport- en bewegen. Daarnaast is het van belang om een globale indeling te maken met aansluitend aanbod, de bijbehorende randvoorwaarden en maatwerk.

Doelgroep

Mensen met een fysieke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychisch aandoening en/of mensen met een chronische aandoening.

Sport- en bewegen

Het is lastig om de grens exact aan te geven, maar grofweg is er een indeling te maken tussen sport als doel en sport als middel.

Sport als doel (sport) betekent: meer accent op het ontwikkelen van je eigen talenten in de recreatie- en/of wedstrijdsport tot en met talentontwikkeling.

Sport als middel (bewegen) betekent: meer nadruk op gezondheid en welzijn en onderhouden van de mogelijkheden die iemand heeft, vaak in combinatie met zorg.

Methode

Om de doelgroep, sport en bewegen goed te kunnen koppelen heeft de sportcoach een aantal vaste aandachtsgebieden benoemd.

  1. Gericht op het individu: Sportadvies en doorverwijzing
    De Sportcoach kijkt samen met de cliënt wat de mogelijkheden en wensen zijn en welke sportvorm het beste past. Vervolgens begeleidt de Sportcoach het hele proces van vraag en aanbod tot en met het daadwerkelijk sporten.
  2. Gericht op het lokaal sportaanbod: Verenigingsondersteuning en kennismaken met sport
    Inventarisatie van het huidige sport- en bewegingsaanbod. OiB inventariseert welke activiteiten er in Oosterhout voor de doelgroep georganiseerd worden. Ook de kwaliteit van de activiteiten worden onderzocht (deskundig kader, toegankelijke faciliteiten, etc.).
  3. Informatievoorziening; OiB zal vraaggericht informatie naar de doelgroep verstrekken. De informatie wordt op maat aangeboden.

  4. Gericht op organisaties / instanties: Voorlichting en beeldvorming
    Het leggen van dwarsverbanden tussen de verschillende sectoren en lokale organisaties op het gebied van welzijn, onderwijs, zorg en wonen.

Het gaat hierbij om het afstemmen van vraag en aanbod op elkaar. Nadat de behoefte en het aanbod is geïnventariseerd, worden er concrete activiteiten opgestart om aan de behoefte te voldoen. Te denken valt aan het toegankelijker maken van het bestaande aanbod en/of het creëren van nieuw aanbod.

Wat een sportcoach zoal doet kan heel veel betekenen voor anderen. Lees de achtergrondinformatie op CoachesWijzer.nl/sportcoach

Evenementen: sportkennismaking / integratie

Deelnemers met een verstandelijke beperking kunnen soms deelnemen aan een sportief middagprogramma. Verenigingen presenteren zich en er kan aan verschillende activiteiten deelgenomen worden.

Regionaal samenwerkingsverband gehandicaptensport

In het licht van ontwikkelingen naar een goede sportinfrastructuur (als resultaat van de plannen om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen) is er door Sportservice Noord-Brabant een traject ingezet waarbij de aandacht ligt op regionale samenwerking binnen gehandicaptensport. Deze samenwerking heeft als voordeel dat er extra mogelijkheden benut kunnen worden (tijd en middelen) om het (soms ook bovenlokale) sportklimaat te verbeteren.

Beeldvorming

De beeldvorming over een handicap en de mogelijkheden is erg belangrijk. Als er in de sportvereniging sporters actief zijn met een handicap dan zou het fijn zijn als bijvoorbeeld jeugdleden begrijpen dat het ‘gewoon’ is. Om te komen tot een goede beeldvorming over leven met een beperking is de sportcoach actief in het mede organiseren van de jaarlijkse themadag. De leerlingen worden op een leuke manier geconfronteerd met verschillende handicaps en kunnen ook het gebruik van hulpmiddelen zelf ervaren.

Actualiteit in bewegen

Om een goed beeld te houden van de ontwikkelingen in sport en bewegen voor mensen met een beperking op landelijk, provinciaal en lokaal niveau bezoekt de sportcoach tweemaal per jaar een landelijk congres.