OiB VISIE EN DOELSTELLINGEN

Visie: blijvend actief is ook blijvend in ontwikkeling
OiB wil zoveel mogelijk mensen stimuleren om te bewegen. En iedereen die wil bewegen, moet dat op zijn eigen niveau en naar zijn eigen wensen kunnen doen. Naast uitvoering wil OiB een duidelijke en zichtbare rol spelen in de beleidsontwikkeling van sport- en beweegaanbod in de gemeente Oosterhout.

De samenleving is aan het veranderen en OiB wil daar op inspelen. Dat betekent dat we meer gebruik willen maken van de kracht en mogelijkheden die Oosterhout heeft. De buurtsportcoaches worden daarbij, nog sterker dan de afgelopen jaren, wijkgericht ingezet. We willen niet alleen voor jeugd, maar voor alle doelgroepen inzetten op een wijkgerichte benadering. De buurtsportcoaches gaan daarbij minder zelf uitvoeren en meer per wijk coördineren op gebied van sport en bewegen.

Concreet betekent dat voor de inwoners van die wijk dat er één aanspreekpunt/gezicht in de wijk is waar ze terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van sport en bewegen. Dit gaat uiteraard in nauwe samenwerking met onze partners.

Doelstellingen
De stichting OiB heeft als doel de sportinfrastructuur in de gemeente Oosterhout te versterken en diensten te verlenen ten behoeve van de sport in de gemeente Oosterhout.
OiB wil haar doel bereiken door het:

  • Coördineren, opzetten en uitvoeren van sport(stimulerings)projecten.
  • Stimuleren van sportdeelname onder inwoners van de gemeente, o.a. gericht op jeugd, senioren en mensen met een beperking.
  • Versterken van sportinfrastructuur door initiëren, stimuleren en afstemmen van sportactiviteiten.
  • Verstrekken van voorlichting en informatie.
  • Doorverwijzen en ondersteunen van sporter en sportaanbieder

 

Loketfunctie

De dienstverlening van OiB varieert van voorlichting en ondersteuning op maat aan verenigingen en sportbeoefenaars tot de organisatie van sportactiviteiten. Daarnaast voert OiB diverse projecten uit op het gebied van sportstimulering.

Heeft u vragen op sportgebied? Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn op het gebied van (aangepast) sporten? Heeft u vragen over regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot het roken in sportkantines? OiB is het loket voor ál uw vragen op sportgebied.

OiB is er voor iedereen in de gemeente Oosterhout. Zowel particulieren, bedrijven als verenigingen kunnen terecht bij OiB. Als uw vraag niet direct beantwoord kan worden, gaan wij op zoek naar het antwoord. Of we verwijzen u door naar de instantie die u wel van de juiste informatie kan voorzien.

OIB Nieuwsbrief

Meld je aan voor de OiB nieuwsbrief